RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Negocjato Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o..

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych prosimy kontaktować sie z Kancelarią pod nr telefonu 48 728 284 143 lub mailowo na adres: negocjato@negocjato.pl.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w związku z zawartą umową na świadczenie usług zwiazanych z uzyskaniem odszkodowania w procesie likwidacji szkody.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wywiązannia się z zawartej umowy.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Towarzystwom Ubezpieczeniowym, sądom, Urzędom Gminy,innym instutyucją biorących udział w procesie pozyskania odszkodowania oraz innym podmiotom które na zlecenie Kancelarii Negocjato podejmują działania mające na celu realizację zawartej umowy.

5. Negocjato zapewnia ochronę danych osobowych, ponadto osoba której dane dotyczą może żądać kopii przekazanych danych oraz miejsca ich udostępnienia.

6. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Negocjato mają związek z przetwarzaniem nastepujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwania swoich danych osobowych,
  • prwo do przenoszenia  danyc osobowych do innego administatora,
  • prawo wniesienia skargi do oragnu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

7. w celu skorzystania z powyższych spraw należy skontaktować się z Kancelarią Odszkodowawczą Negocjato.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa

9.Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH CELACH NIŻ OKREŚLONE POWYŻEJ JEST DOBROWOLNE.

 

 

 

Negocjato

Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o.

ul. Rajska 6 pok. 1

80 850 Gdańsk

NIP: 958 167 70 44

tel: 48 608 284 776

mail: biuro@negocjato.pl